برای بازدیدکنندگان

برترین نمایشگاه بین المللی صنعتی ضمانت کننده انتقال دانش و اطلاعات

برترین های صنعت و پیشگامان بازار جهانی


نوآوری و راه کار ها: آنچه شرکت کنندگان در AMB Iran عرضه خواهند داشت. از طریق AMB Iran می توانید به جدیدترین دست آوردها در حوزه ماشین ابزار، ابزار دقیق، فناوریهای اتوماسیون و سایر فناوریهای مرتبط با ماشین برش دسترسی پیدا کنید.


فارسی