برای غرفه داران

بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت در ایران

فناوریهای اتوماسیون در کانون توجه


ایران بزرگترین وارد کننده فناوریهای مهندسی صنعت برق و اتوماسیون در خاورمیانه به شمار می رود و این به وضوح بیانگر کیفیت و تخصص بالای بازدیدکنندگان از نمایشگاه AMB Iran می باشد. نمایشگاه تخصصی اتوماسیون ایران، بر تولید و فرآیند خودکارسازی (اتوماسیون) متمرکز خواهد بود.


فارسی